5/2019 – Uzupełnienie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 w zakresie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy – korekta raportów

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż uzupełnia jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Quantum software S.A. i Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za 2018 rok, które zostały przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 18 kwietnia 2019 roku.

Przedmiotem uzupełnienia jest „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku” oraz „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku”, które są elementami ww. raportów rocznych.

Korekta dotyczy:

– uzupełnienia „Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego” o informacje w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,

– uzupełnienia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A.” oraz „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Quantum software S.A.” w zakresie zastosowanych przez Spółkę alternatywnych wskaźników pomiaru (wskaźniki APM: EBIT, EBITDA, ROS, ROA, ROE, wskaźniki płynności) o informacje dlaczego Spółka uważa, że APM dostarczają przydatnych informacji na temat sytuacji finansowej, przepływów pieniężnych i efektywności finansowej Spółki i jej Grupy, a także podwody ich zastosowania przez Spółkę.

Wykaz uzupełnianych informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w ww. dacie nie uległy zmianie.

Emitent przekaże do publicznej wiadomości ww. raporty roczne uwzględniające ww. uzupełnienia.

Podstawa prawna:

§ 15 ust. 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki:

1. Uzupełnienie Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
2. Uzupełnienia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Quantum software S.A.