11/2019 – Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Quantum software SA („Emitent”) niniejszym informuje, że dnia 3 lipca 2019 roku dokonał korekty raportu okresowego za I kwartał 2019 roku, tj. za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019 r., opublikowanego przez Emitenta w dniu 30 maja 2019 roku.
Przedmiotem wprowadzonej korekty jest poprawa oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na tym, że w formularzu „WYBRANE DANE FINANSOWE zawierającym podstawowe pozycje kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego” w pozycji „Aktywa, razem” za okres 01.01.2019 do dnia 31.03.2019 r. podano błędną ich wartość.
Przed korektą Emitent podał, że „Aktywa, razem” wyniosły 1 159 PLN (w tys. zł), podczas gdy prawidłowa ich wartość to 11 559 PLN (w tys. zł). Korekcie podlegają również przeliczania powyższej wartości w EURO – przed korektą Emitent podał „Aktywa, razem” 269 EUR (w tys. EUR), a winno być 2 687 EUR (w tys. EUR). Pozostałe dane zamieszczone ww. raporcie nie uległy zmianie.
Załącznik zawiera prawidłowo uzupełnione wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego.
Skorygowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. zostanie opublikowany oddzielnym raportem.

Podstawa prawna:
§ 15 ust. 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim