14/2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16.12.2019 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 – informacje bieżące i okresowe

Działając na zasadzie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 400 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 (1) k.s.h. oraz art. 398 k.s.h.a także na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), zwołuje na dzień 16.12.2019 r., na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Krakowie, w Hotelu Wilga przy ul. Przedwiośnie 16.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest w związku z otrzymanym przez Spółkę żądaniem od Minvesta sp. z o. o. – wiodącego Akcjonariusza Spółki, posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, od którego pochodzi również żądanie umieszczenia w porządku obrad uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2018.

Oprócz ww. uchwały o dywidendzie Zarząd proponuje podjęcie uchwały, której celem jest umożliwienie wdrożenia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej. Tytuł uchwały brzmi: „uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części”.

W załączeniu przekazujemy dokumenty pod obrady, w tym opinię Zarządu uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji w związku z powyższą uchwałą.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Quantum software S.A. 2019
2. Planowany porządek obrad NWZA Quantum Software 16.12.2019
3. Opinia Zarządu Quantum software S.A. dotycząca pozbawienia prawa poboru
4. Projekty uchwał NWZA Quantum software. S.A. 16.12.2019
5. Pełnomocnictwo do reprezentacji.pdf