17/2019 – Informacja o wypłacie dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – inf. bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software SA (Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software SA w dniu 16 grudnia 2019 roku podjęło uchwałę nr 4 dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (Uchwała).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,82 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy w wysokości 1 078 193,40 zł nastąpi z niepodzielonej części zysku Spółki za rok 2018. Zgodnie z Uchwałą dzień dywidendy ustala się na 20 grudnia 2019 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 grudnia 2019 roku. Dywidendą objętych zostało 1.314.870 akcji Quantum software SA.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]