11/2020 – Żądanie Akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Quantum Software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum Software S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał pismo od spółki Minvesta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Akcjonariusz”), w którym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz żąda zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software S.A., które powinno się odbyć w terminie do dnia 31.12.2020 r. oraz podjęcia uchwały dot. wypłaty dywidendy w kwocie 1 775 074,50 zł zł zysku osiągniętego w 2019 roku, a co za tym idzie – umieszczenia w porządku obrad następującego punktu:

„Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019.”

Akcjonariusz w swoim żądaniu wskazuje, iż zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest uzasadnione jego interesem, bowiem Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quantum software SA uchwałą nr 6 z dnia 1 lipca 2020 r. zdecydowało o przeniesieniu 2 778 376,70 zł [słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 70/100] zł zysku za 2019 r. na Kapitał Zapasowy, a według opinii Wnioskodawcy, obecny stan finansów Spółki pozwala bez uszczerbku dla jej kondycji przeznaczyć część zysku na wypłatę dywidendy..