14/2020 – Informacja o połączeniu spółek z Grupy Kapitałowej Quantum software.

Podstawa prawna – art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Quantum software SA („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zakończeniu procesu rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, połączenia spółki „Quantum Assets sp. z o.o.”(„Spółka Przejmująca”) ze spółką „Minvesta sp. z o.o.”(„Spółka Przejmowana”) będących podmiotami z Grupy Kapitałowej Quantum software. Przedmiotem rejestracji było: (i) postanowienie sądu dotyczące połączenia tych spółek oraz (ii) postanowienie sądu dotyczące wykreślenia spółki Minvesta sp. z o.o. z Rejestru Przedsiębiorców.

Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH i art. 516 § 6 KSH tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Tym samym, w obrocie prawnym przestał istnieć podmiot pod firmą „Minvesta sp. z o.o.”, a wszelkie jej prawa i zobowiązania przejęła Spółka Przejmująca.