1/2020 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz 757) niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

  • Jednostkowy raport roczny za 2019 rok – 20.04.2020 r.
  • Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok – 20.04.2020 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 29.05.2020 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 30.09.2020 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 20.11.2020 r.

Stosownie do przepisów 62 ust. 1 i 3 przywołanego powyżej Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem z przeglądu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
Ponadto, zgodnie z par.79 ust. 2 przywołanego powyżej Rozporządzenia, Zarząd Emitenta nie będzie przekazywać skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i czwarty kwartał roku obrotowego.