2/2020 – Informacje dotyczące aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność Emitenta oraz Grupy Quantum

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

W związku z zaleceniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego, Zarząd Quantum software S.A. informuje niniejszym o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność i wyniki finansowe Emitenta i Grupy Quantum.

Zarządy spółek Grupy wdrożyły zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i higieny rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz pozostałe instytucje państwowe. Wstrzymane zostały podróże służbowe, ograniczane są kontakty bezpośrednie pomiędzy pracownikami, wdrożono na maksymalną możliwą skalę tryb pracy zdalnej. Także we współpracy z klientami wykorzystuje są zdalne metody komunikacji.

Działalność Grupy Quantum jest branżowo zdywersyfikowana. Wysoki udział branż spożywczej i farmaceutycznej oraz powiązanych z nimi dystrybutorów stanowi czynnik stabilizujący stałe dochody spółek Grupy. Należy jednak brać pod uwagę istotny spadek dochodów podmiotów działających w innych branżach i – co za tym idzie – ryzyko wstrzymania lub poważnego ograniczenia projektów i prac dla takich klientów. Wpływ tego zjawiska na wyniki spółek Grupy jest w tej chwili bardzo trudny do przewidzenia.

W nadchodzących okresach wyniki finansowe spółek Grupy będą uzależnione także od innych decydujących czynników, których wpływ trudno obecnie oszacować. Będą to min.: czas trwania epidemii, ograniczenia administracyjne, ograniczenia nakładane na przedsiębiorców oraz zmienność kursów walutowych.

Zarząd Emitenta i zarządy spółek zależnych na bieżąco monitorują rozwój sytuacji w krajach, w których działają oraz podejmują intensywne prace w celu dostosowywania się do zmiennych warunków funkcjonowania.

O istotnych zmianach sytuacji Spółka będzie informować poprzez raporty bieżące.