12/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.12.2020 r.

Podstawa prawna – Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – inf. bieżące i okresowe

Działając na zasadzie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 400 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 (1) k.s.h. oraz art. 398 k.s.h.a także na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), zwołuje na dzień 28.12.2020 r., na godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Kordiana 19.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest w związku z otrzymanym przez Spółkę żądaniem od Minvesta sp. z o. o. – wiodącego Akcjonariusza Spółki, posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, od którego pochodzi również żądanie umieszczenia w porządku obrad uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019.