13/2020 – Podjęcie przez spółkę zależną uchwały w sprawie rozwiązania Kapitału Zapasowego utworzonego z zysku wypracowanego w 2019 roku i wypłaceniu dywidendy z tej części oraz wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020.

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) zawiadamia o otrzymaniu informacji od zarządu spółki „Quantum Qguar sp. z o.o.” (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta) o uchwale podjętej w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Quantum Qguar sp. z o.o. W uchwale postanowiono:

  • rozwiązać kapitał zapasowy w części odpowiadającej niewypłaconej kwocie z zysku wypracowanego w 2019 roku i wypłacić dywidendę w kwocie 1 623 504,01 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset cztery złote 01/100);
  • wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w kwocie 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych);
  • ustalić termin wypłaty obydwu ww. kwot na dzień 23.12.2020 r.