3/2020 – Informacja o udzieleniu subwencji finansowej

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

Quantum software S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powzięła informację od spółki zależnej Quantum Qguar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Quantum”), że Polski Fundusz Rozwoju S.A. („PFR”) dokonał pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Quantum warunków otrzymania subwencji finansowej w wysokości 1.193.519,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewiętnaście złotych 00/100). Subwencja została udzielona ze środków publicznych w związku ze skutkami pandemii koronawirusa COVID-19 i w ramach programu „Tarcza Finansowa PFR”.