6/2016 – Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Quantum software S.A. informuje, iż powziął wiadomość, że suma umów zawartych przez spółkę zależną ?Quantum Qguar sp. z o.o.? (z siedziba w Krakowie) ze spółkami z Grupy MASPEX WADOWICE (tj. podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o rachunkowości) w okresie ostatnich 12 m-cy przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta wynoszących na dzień 31 grudnia 2015 r. ? 10.085.257,38 PLN i tym samym spełniła kryterium wynikające z § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Umowę o największej wartości stanowi umowa licencyjna z dnia 29 lutego 2016 r. o prawo użytkowania komputerowego systemu zarządzania maszynami ? QGUAR, o wartości 150.000,00 PLN. Umowa ta jest standardową usługą świadczoną przez jednostkę zależną Emitenta w ramach jego podstawowej działalności, a jej szczegółowe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Zgodnie z § 2 pkt 44 a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta.

Powyższe informacje są wskazane na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych w zakresie wymaganym przez ten przepis.