11/2016 – Nabycie akcji własnych w ramach ogłoszonego wezwania

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ? informacje poufne

Zarząd spółki Quantum software S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Domu Maklerskiego przeprowadzającego wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Quantum software S.A. informację nt. transakcji realizującej zapisy osób, które odpowiedziały na to wezwanie. W wyniku tej transakcji spółka zależna Quantum Qguar sp. z o.o. nabyła 15 501 akcji własnych Emitenta. Transakcja ta została przeprowadzona w ramach ogłoszonego w dniu 22 lipca 2016 roku (przez spółkę zależną Quantum Qguar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie) publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż 235 000 akcji Spółki (?Wezwanie?).

Wezwanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 72 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.) a na podst. Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2015r., (która zgodnie z art. 362 § 4 KSH obejmowała również zgodę na nabycie akcji własnych Spółki przez spółkę zależną) jako podmiot nabywający została wskazana spółka zależna Quantum Qguar sp. z o.o.

Nabyte akcje mają łączną wartość nominalną 7 750,50 zł i stanowią 1,05 % kapitału zakładowego Spółki a ich udział w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi 0,69 %. Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 8,30 zł. Łącznie w posiadaniu Emitenta i ww. spółki zależnej jest 180 817 akcji własnych, stanowiących 12,21% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 8,10 % głosów na walnym zgromadzeniu.

Nabycie akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2015r. upoważniającą Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2016 r. podwyższającą do 3 mln zł wysokość środków przeznaczonych na ten cel.