13/2016 – Informacja o zawarciu porozumienia

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR ? informacje poufne

Zarząd spółki Quantum software S.A. (zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu przez następujących akcjonariuszy (zwanymi dalej „Zawiadamiającymi” lub „Stronami Porozumienia”), a to:

 1. Minvesta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (określana dalej jako: ?Minvesta?),.
 2. Tomasza Hatalę,
 3. Bogusława Ożoga,
 4. Marka Jędrę,
 5. Tomasza Mnicha,
 6. Tomasza Polończyka,
 7. Roberta Dykacza,

porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.) określanymi dalej odpowiednio jako: „Porozumienie” i „Ustawa”.

Zawiadamiający zawarli następujące informacje:

Porozumienie zostało zawarte z uwagi na zamiar ogłoszenia przez Strony Porozumienia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy innych niż Strony Porozumienia w trybie, o którym mowa w art. 91 ust. 6 Ustawy, co może doprowadzić do podjęcia przez walne zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki, a następnie pozwolić na wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki).
Na mocy Porozumienia zostały, między innymi, przyjęte następujące ustalenia:
(i)    Strony Porozumienia dokonają wezwania w trybie, o którym mowa w art. 91 ust. 6 Ustawy powierzając podjęcie czynności z tym związanych podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(ii)    Strony Porozumienia postanowiły, iż podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania będzie Minvesta.

Przed zawarciem porozumienia:

 1. Minvesta posiadała 898 400 akcji Spółki, stanowiących 60,67% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 1 573 821 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 70,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  (i)    675 421 akcji Spółki (45,61% udziału w kapitale zakładowym Spółki) stanowią akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniają do wykonywania 1 350 842 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (60,56% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).
  (ii)    222 979 akcji Spółki (15,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki) stanowią akcje na okaziciela, uprawniające do wykonywania 222 979 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (9,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki)?
 2. Tomasz Hatala posiadał 36 200 akcji Spółki, stanowiących 2,44% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 64 381 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,88% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  (i)    28 181 akcji Spółki (1,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki) stanowią akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniają do wykonywania 56 362 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (2,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).
  (ii)    8 019 akcji Spółki (0,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki) stanowią akcje na okaziciela, uprawniające do wykonywania 8 019 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (0,36% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki)?
 3. Bogusław Ożóg posiadał 31 924 akcji Spółki, stanowiących 2,16.% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 51 074 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  (i)    19 150 akcji Spółki (1,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki) stanowią akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniają do wykonywania 38 300 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (1,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).
  (ii)    12 774 akcji Spółki (0,86% udziału w kapitale zakładowym Spółki) stanowią akcje na okaziciela, uprawniające do wykonywania 12 774 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (0,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki)?
 4. Marek Jędra posiadał 8 200 akcji Spółki, stanowiących 0,55% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 14 584 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  (i)    6 384 akcji Spółki (0,43% udziału w kapitale zakładowym Spółki) stanowią akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniają do wykonywania 12 768 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (0,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).
  (ii)    1 816 akcji Spółki (0,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki) stanowią akcje na okaziciela, uprawniające do wykonywania 1 816 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (0,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki)?
 5. Tomasz Mnich posiadał 3 400 akcji Spółki, stanowiących 0,23% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 6 048 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  (i)    2 648 akcji Spółki (0,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki) stanowią akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniają do wykonywania 5 296 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (0,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).
  (ii)    752 akcji Spółki (0,05% udziału w kapitale zakładowym Spółki) stanowią akcje na okaziciela, uprawniające do wykonywania 752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (0,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki)?
 6. Tomasz Polończyk posiadał 8 193 akcji Spółki, stanowiących 0,55% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 14 577 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  (i)    6 384 akcji Spółki (0,43% udziału w kapitale zakładowym Spółki) stanowią akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniają do wykonywania 12 768 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (0,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).
  (ii)    1 809 akcji Spółki (0,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki) stanowią akcje na okaziciela, uprawniające do wykonywania 1 809 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (0,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki)?
 7. Robert Dykacz posiadał 16 465 akcji Spółki, stanowiących 1,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 28 297 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  (i)    11 832 akcji Spółki (0,80% udziału w kapitale zakładowym Spółki) stanowią akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniają do wykonywania 23 664 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (1,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).
  (ii)    4 633 akcji Spółki (0,31% udziału w kapitale zakładowym Spółki) stanowią akcje na okaziciela, uprawniające do wykonywania 4 633 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (0,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki)?

Strony przed zawarciem Porozumienia, posiadały łącznie 1 002 782 akcji Spółki, stanowiących 67,72% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 1 752 782 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 78,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku zawarcia Porozumienia stan posiadania każdego z Zawiadamiających nie uległ zmianie.

Przeprowadzenie wezwania może ? po podjęciu przewidzianych Ustawą czynności ? doprowadzić do przywrócenia akcjom na okaziciela Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki) i wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym. W związku z powyższym, na zasadach określonych w szczególności w Ustawie, Zawiadamiający zamierzają ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy innych niż Zawiadamiający.