14/2016 – Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Quantum Qguar sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ? informacje poufne

Zarząd Quantum software S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 14 grudnia 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Quantum Qguar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zdecydowało o wypłacie dywidendy za rok 2015 w wysokości 1 875 585,51 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 51/100).

W treści protokołu zostało zawarte stanowisko Wspólnika (Emitent) zawierające uzasadnienie podjęcia stosownej uchwały. Wg tego stanowiska wypłata dywidendy pozwoli na uwolnienie środków finansowych alokowanych obecnie w kapitale zapasowym, które mogą zostać wykorzystane przez Emitenta w szczególności w celu dokonania rozliczeń związanych z nabytymi w roku bieżącym przez Quantum Qguar sp. z o.o. akcjami własnymi Emitenta. Decyzję w tym zakresie podejmą stosowne organy Quantum software S.A.

Wypłata dywidendy będzie miała wpływ na finansowy wynik jednostki.

Spółka Quantum Qguar sp. z o.o jest w 100% zależna od Emitenta.