12/2016 – Wypowiedzenie umowy z Animatorem Emitenta oraz zawarcie nowej umowy o animację

 Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR ? informacje poufne

Zarząd spółki Quantum software S.A. (Emitent) informuje, że w dniu wczorajszym wypowiedział umowę zawartą dnia 24.08.2009 r. o wykonywanie czynności Animatora Emitenta z Domem Maklerskim Noble Securities S.A.

Jednocześnie z dniem 29.09.2016 r. Emitent podpisał nową umowę o pełnienie funkcji Animatora Emitenta dla akcji Quantum software S.A. z Domem Maklerskim BDM S.A. Funkcja Animatora będzie pełniona przez Dom Maklerski stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a także postanowień Regulaminu Giełdy oraz innych uregulowań wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, właściwe organy Giełdy oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i obowiązywać będzie od dnia 03.10.2016 r., o ile Zarząd Giełdy nie wyrazi sprzeciwu na wykonywanie przez Animatora Emitenta czynności określonych w umowie.
Strony przewidziały możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.