2/2016 – Nabycie akcji własnych w ramach ogłoszonego wezwania

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259) Zarząd spółki Quantum software S.A. (?Spółka?) informuje, że w wyniku dokonanego w dniu 25 stycznia 2016 roku rozliczenia transakcji nabycia akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 150 386 akcji własnych Spółki zostało skupione po cenie 6,50 zł za jedną akcję. Transakcja ta została zawarta w ramach ogłoszonego w dniu 8 grudnia 2015 roku (przez spółkę zależną Quantum Qguar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie) publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż 235 000 akcji Spółki (?Wezwanie?).

Wezwanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 72 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.) a na podst. Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2015r., (która zgodnie z art. 362 § 4 KSH obejmowała również zgodę na nabycie akcji własnych Spółki przez spółkę zależną) jako podmiot nabywający została wskazana spółka zależna Quantum Qguar sp. z o.o.

Nabyte akcje mają łączną wartość nominalną 75 193 zł i stanowią 10,16 % kapitału zakładowego Spółki a ich udział w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi 6,74%. Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 6,50 zł. Łącznie w posiadaniu Emitenta i ww. spółki zależnej jest 165 316 akcji własnych, stanowiących 11,16% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 7,41 % głosów na walnym zgromadzeniu.

Nabycie akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2015r. upoważniającą Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).