10/2018 – Przystąpienie do istotnego projektu przez spółkę zależną

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 – informacje poufne

Zarząd Quantum software S.A. (dalej: „Spółka”; „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że spółka Quantum Qguar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Quantum”, spółka w 100% zależna od Emitenta) jest wskazana jako podwykonawca projektu konsorcjum spółek: M -LOGISTIC sp. z o.o. (lider konsorcjum), Polskie Zakłady Zbożowe Lubella GMW sp. z o.o. sp. k., Tymbark MWS sp. z o.o. sp. k. Oddział w Olsztynku (dalej: „Konsorcjum”) pt. „ Prace badawczo – rozwojowe nad zautomatyzowaniem procesów logistycznych wykorzystujących inteligentne algorytmy oraz prototypy urządzeń w rozproszonej strukturze centrów dystrybucyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe, realizowane przez przedsiębiorstwa”. Projekt ten został zakwalifikowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na listę projektów wybranych do dofinansowania, które spełniały kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przewidywane wynagrodzenie Quantum za zrealizowanie prac ma wartość 2.631.200,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych) netto. Zakładany termin zakończenia udziału Quantum w ww. projekcie to dzień 31.12.2020 r.

W najbliższym czasie Konsorcjum oczekuje na podpisanie stosownej umowy w zakresie realizacji ww. projektu, o fakcie jej podpisania Emitent poinformuje oddzielnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.