1/2018 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), stosownie do przepisów § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.; „Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2018 roku:

Jednostkowy raport roczny za 2017 rok – 20.04.2018 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 20.04.2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 30.05.2018 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 21.09.2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 29.11.2018 r.

Stosownie do przepisów § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Zarząd Spółki informuje, że w raportach skonsolidowanych kwartalnych oraz w raporcie skonsolidowanym półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Wobec powyższego Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku.