6/2018 – Nabycie udziałów przez spółkę zależną Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Zarząd spółki Quantum software SA z siedzibą w Krakowie („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, objęcia przez spółkę zależną pod firmą „Quantum Qguar sp. z o.o.” („Spółka zależna”) nowoutworzonych 8.800 (słownie: osiem tysięcy osiemset) udziałów w spółce „Qcadoo Limited sp. z o.o.” z siedzibą w Krakowie („Qcadoo”). Dotychczas Spółka zależna posiadała w tej spółce 47 udziałów. Celem nabycia udziałów w spółce Qcadoo jest pozyskanie i zagospodarowanie know-how oraz synergii w dziedzinie systemów klasy MES oferowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw w metodologii SaaS.