9/2018 – Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Quantum Qguar sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Quantum software S.A. („Emitent”) informuje, że w nawiązaniu do uchwały z dnia 23 sierpnia 2018 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Quantum Qguar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Quantum Qguar”), spółka dokonała wypłaty dywidendy za 2017 rok w wysokości 1.965.625,84 pomniejszonej o wcześniej wypłaconą zaliczkę w kwocie 500.000 zł (o której Emitent inf. raportem bieżącym nr 24/2017).
Spółka Quantum Qguar sp. z o.o jest w 100% spółką zależną od Emitenta.

Wypłata dywidendy będzie miała wpływ na finansowy wynik Emitenta za III kwartał 2018 roku.