2/2018 – Objęcie przez spółkę zależną udziałów w spółce Qcadoo Limited sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Emitent informuje, że powziął wiadomość o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie, objęcia przez spółkę zależną Quantum Qguar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 47 udziałów (94%) w spółce Qcadoo Limited sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Tym samym spółka Qcadoo Limited sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Quantum software SA.