Informacje finansowe za rok 2022 r.

Wybrane dane finansowe w tys. zł 2022 (j)** 2022 (s)*
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 184 45 296
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 1 184 33 464
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 832
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 44 2 753
Zysk (strata) brutto -18 2 483
Zysk (strata) netto -22 2 280
Aktywa razem 10 913 26 793
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 256 9 825
Zobowiązania długoterminowe 1 1 020
Zobowiązania krótkoterminowe 255 8 805
Kapitał własny 10 657 16 968
Kapitał zakładowy 682 682
Liczba akcji 1 364 870 1 364 870

* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych