Informacje finansowe za rok 2019 r.

Wybrane dane finansowe w tys. zł 2019 (j)** 2019 (s)*
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 784 33 149
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 1 784 26 656
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 493
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 265 2 978
Zysk (strata) brutto 2 805 3 009
Zysk (strata) netto 2 778 2 822
Aktywa razem 12 474 18 705
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 781 5 906
Zobowiązania długoterminowe 5 5 000
Zobowiązania krótkoterminowe 776 906
Kapitał własny 11 692 12 799
Kapitał zakładowy 657 657
Liczba akcji 1 314 870 1 314 870

* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych