Informacje finansowe za rok 2010 r.

Wybrane dane finansowe w tys. zł 2010 (j)** 2010 (s)*
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 885 15 426
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 16 069 12 967
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 816 2 459
Zysk (strata) na działalności operacyjnej – 1 356 -44
Zysk (strata) brutto -1 070 -1 067
Zysk (strata) netto -1 132 -1 062
Aktywa razem 19 666 18 583
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 683 3 233
Zobowiązania długoterminowe 128 85
Zobowiązania krótkoterminowe 2 708 2 350
Kapitał własny 16 028 16 350
Kapitał zakładowy 735 745
Liczba akcji 1 470 1 470
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0

* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych