Informacje finansowe za rok 2017 r.

Wybrane dane finansowe w tys. zł 2017 (j)** 2017 (s)*
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 088 30 169
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 1 074 24 815
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14 5 414
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -30 1 249
Zysk (strata) brutto 3 256 2 868
Zysk (strata) netto 2 931 2 066
Aktywa razem 12 301 19 755
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 214 5 755
Zobowiązania długoterminowe 2 526
Zobowiązania krótkoterminowe 212 5 229
Kapitał własny 12 087 14 000
Kapitał zakładowy 657 657
Liczba akcji 1 314 870 1 314 870

* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych