Informacje finansowe za rok 2014 r.

Wybrane dane finansowe w tys. zł 2014 (j)** 2014 (s)*
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 380 25 359
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 9 299 21 313
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 081 4 046
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -330 1 830
Zysk (strata) brutto -1 426 635
Zysk (strata) netto -1 405 414
Aktywa razem 11 231 16 065
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 810 3 863
Zobowiązania długoterminowe 982
Zobowiązania krótkoterminowe 810 2 881
Kapitał własny 11 850 11 964
Kapitał zakładowy 740 740
Liczba akcji 1 480 757 1 480 757

* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych