Informacje finansowe za rok 2011 r.

Wybrane dane finansowe w tys. zł 2011 (j)** 2011 (s)*
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 572 19 975
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 14 942 17 321
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 630 2 654
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 47 -676
Zysk (strata) brutto 595 -180
Zysk (strata) netto 519 -332
Aktywa razem 18 901 19 611
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 995 3 337
Zobowiązania długoterminowe 70 141
Zobowiązania krótkoterminowe 1 631 1 882
Kapitał własny 15 906 16 274
Kapitał zakładowy 740 740
Liczba akcji 1 480 757 1 480 757
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0

* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych