Informacje finansowe za rok 2013 r.

Wybrane dane finansowe w tys. zł 2013 (j)** 2013 (s)*
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 889 20 389
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 14 713 18 133
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 176 2 256
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -44 -896
Zysk (strata) brutto -2 284 -1 015
Zysk (strata) netto -1 796 -651
Aktywa razem 15 133 16 003
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 283 4 037
Zobowiązania długoterminowe 1 152 1 352
Zobowiązania krótkoterminowe 2 131 2 685
Kapitał własny 14 699 13 478
Kapitał zakładowy 740 740
Liczba akcji 1 480 757 1 480 757

* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych