Informacje finansowe za rok 2012 r.

Wybrane dane finansowe w tys. zł 2012 (j)** 2012 (s)*
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 372 19 982
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 14 050 17 539
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 322 2 443
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -267 -1 900
Zysk (strata) brutto -173 -1 650
Zysk (strata) netto -100 -1 713
Aktywa razem 18 578 17 968
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 879 4 490
Zobowiązania długoterminowe 263 275
Zobowiązania krótkoterminowe 2 117 2 665
Kapitał własny 14 699 13 478
Kapitał zakładowy 740 740
Liczba akcji 1 480 757 1 480 757
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0

* (s) ? dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) ? dotyczy danych jednostkowych