Informacje finansowe za rok 2009 r.

Wybrane dane finansowe w tys. zł 2009 (j)** 2009 (s)*
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 146 16 054
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 17493 14 439
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 653 1 615
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28 -461
Zysk (strata) brutto 189 -203
Zysk (strata) netto 88 -230
Aktywa razem 20 710 18 420
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 627 2 055
Zobowiązania długoterminowe 212 145
Zobowiązania krótkoterminowe 3 014 1 514
Kapitał własny 17 083 16 365
Kapitał zakładowy 735 735
Liczba akcji 1 470 1 470
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0

* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych