Informacje finansowe za rok 2015 r.

Wybrane dane finansowe w tys. zł 2015 (j)** 2015 (s)*
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 818 24 614
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 798 21 142
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 16 3 472
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -328 2 251
Zysk (strata) brutto -359 1 733
Zysk (strata) netto -336 1 499
Aktywa razem 10 342 16 294
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 810 3 602
Zobowiązania długoterminowe 747
Zobowiązania krótkoterminowe 257 2 855
Kapitał własny 10 421 12 202
Kapitał zakładowy 740 740
Liczba akcji 1 480 757 1 480 757

* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych