Informacje finansowe za rok 2021 r.

Wybrane dane finansowe w tys. zł 2021 (j)** 2021 (s)*
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 431 38 902
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 1 431 31 293
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7 609
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 316 3 731
Zysk (strata) brutto 4 139 3 550
Zysk (strata) netto 4 125 3 234
Aktywa razem 14 856 24 503
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82 5 130
Zobowiązania długoterminowe 6 685
Zobowiązania krótkoterminowe 76 4 445
Kapitał własny 14 774 19 373
Kapitał zakładowy 682 682
Liczba akcji 1 314 870 1 314 870

* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych