Informacje finansowe za rok 2016 r.

Wybrane dane finansowe w tys. zł 2016 (j)** 2016 (s)*
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 157 25 857
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 1 127 22 765
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 30 3 092
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 150 1 899
Zysk (strata) brutto 2 146 2 162
Zysk (strata) netto 2 167 1 848
Aktywa razem 12 557 16 615
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 305 3 598
Zobowiązania długoterminowe 1 540
Zobowiązania krótkoterminowe 304 3 057
Kapitał własny 12 252 13 018
Kapitał zakładowy 740 740
Liczba akcji 1 480 757 1 480 757

* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych