Informacje finansowe za rok 2020 r.

Wybrane dane finansowe w tys. zł 2020 (j)** 2020 (s)*
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 550 38 631
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 1 453 30 091
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8 540
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 186 6 829
Zysk (strata) brutto 2 906 6 998
Zysk (strata) netto 2 880 6 243
Aktywa razem 14 042 28 442
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 975 10 991
Zobowiązania długoterminowe 6 1 916
Zobowiązania krótkoterminowe 969 9 075
Kapitał własny 13 067 17 451
Kapitał zakładowy 657 657
Liczba akcji 1 314 870 1 314 870

* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych