Informacje finansowe za rok 2007 r.

Wybrane dane finansowe w tys. zł 2007
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 861
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 11 958
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 903
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 966
Zysk (strata) brutto 2 051
Zysk (strata) netto 1 646
Aktywa razem 17 018
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 934
Zobowiązania długoterminowe 184
Zobowiązania krótkoterminowe 1 599
Kapitał własny 15 084
Kapitał zakładowy 735
Liczba akcji 1 470
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0