Informacje finansowe za lata 2004-2006 r.

Wybrane dane finansowe w tys. zł 2004 2005 2006
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 334 10 369 9 762
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług  10 437 8 617 8 105
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  2 897  1 752 1 657
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 479 491 561
Zysk (strata) brutto 1 473 433 397
Zysk (strata) netto 1 196 335 370
Aktywa razem 4 731 2 746 2 847
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 537 779 1 223
Zobowiązania długoterminowe 172 164 174
Zobowiązania krótkoterminowe 1 295 598 1 049
Kapitał własny 3 194 1 967 1 624
Kapitał zakładowy 500 500 500
Liczba akcji 10 000 10 000 10 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0