Informacje finansowe za rok 2018 r.

Wybrane dane finansowe w tys. zł 2018 (j)** 2018 (s)*
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 254 29 503
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 1 254 22 168
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 7 335
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 215 2 545
Zysk (strata) brutto 2 247 2 176
Zysk (strata) netto 2 180 1 578
Aktywa razem 11 454 17 464
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 96 4 962
Zobowiązania długoterminowe 2 809
Zobowiązania krótkoterminowe 94 4 153
Kapitał własny 11 358 12 611
Kapitał zakładowy 657 657
Liczba akcji 1 314 870 1 314 870

* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych