Informacje finansowe za rok 2008 r.

Wybrane dane finansowe w tys. zł 2008 (j)** 2008 (s)*
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 260 17 629
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 15 041 14 489
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 219 3 140
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 948 780
Zysk (strata) brutto 1 491 1 320
Zysk (strata) netto 1 152 1 045
Aktywa razem 18 821 18 476
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 117 1 985
Zobowiązania długoterminowe 252 252
Zobowiązania krótkoterminowe 1 594 1 462
Kapitał własny 16 704 16 491
Kapitał zakładowy 735 735
Liczba akcji 1 470 1 470
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0

* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych