2/2015 ? Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Podstawa prawna: art.56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

  • Jednostkowy raport roczny za 2014 rok ? 20.03.2015 r.
  • Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok ? 20.03.2015 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku ? 15.05.2015 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku ? 31.08.2015 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku ? 06.11.2015 r.

Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm. („Rozporządzenie”), w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Tym samym Quantum software S.A. nie będzie przekazywało odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.
Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Quantum software S.A. nie będzie publikowało skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku oraz, zgodnie z § 101 ust. 1 Rozporządzenia, skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku.