9/2015 ? Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Quantum software S.A. informuje, iż powziął wiadomość, że suma umów zawartych przez spółkę zależną ?Quantum Qguar sp. z o.o.?  z podmiotem z branży sieci sprzedaży detalicznych przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta wynoszących na dzień 31 marca 2015 r. – 10.407.801,98 PLN i tym samym spełniła kryterium wynikające z § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Umowę o największej wartości stanowi umowa z dnia 14.08.2014 r. o realizację i wdrożenie komputerowego systemu wspomagania logistyki Qguar TMS o wartości 330.000,00 PLN. Umowa ta jest standardową usługą świadczoną przez jednostkę zależną Emitenta w ramach jego podstawowej działalności, a jej szczegółowe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Powyższe informacje są wskazane na podstawie § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych w zakresie wymaganym przez ten przepis z wyłączeniem informacji, które są objęte poufnością na mocy postanowień umownych do których ujawnienia spółka nie jest uprawniona.

§ 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.