5/2015 ? Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Quantum software S.A.”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, że pan Piotr Nadolski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Quantum software S.A.

Pan Piotr Nadolski oświadczył, że będzie pełnił swą funkcję do dnia 25 czerwca 2015 roku, tj. do czasu powołania nowego członka Rady Nadzorczej podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt. 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).