21 czerwca 2013 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Quantum Software S.A. 2013

Termin i miejsce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Porządek obrad

Zgodnie z art. 4021 k.s.h. oraz § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Planowany porządek obrad

Liczba akcji Quantum software S.A. na dzień 24.05.2013 r.

Liczba wszystkich akcji 1.480.757 sztuk, łączna liczba głosów z tych akcji na dzień 24.05.2013 r. wynosi 2.230.757 sztuk, wartość nominalna akcji 740.378,50 zł

Dokumenty pod obrady

  1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za 2012 r.
  2. Skonsolidowane sprawozdanie za 2012 r.
  3. Jednostkowe sprawozdanie za 2012 r.

Projekty uchwał

Projekty uchwał na ZWZA Quantum software 21.06.2013

Podjęte uchwały

Podjęte uchwały na ZWZA Quantum software 21.06.2013

Formularz na wykonywanie prawa głosu

Formularz na wykonywanie prawa głosu