29 czerwca 2023 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Quantum Software S.A. 2023

Termin i miejsce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 29.06.2023 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Porządek obrad

Na zasadzie art. 395 par. 1 w zw. z art. 399 par. 1 w zw. z art. 4021 k.s.h. oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 29.06.2023 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Planowany porządek obrad

Liczba akcji Quantum software S.A. na dzień 02.06.2023 r.

Liczba wszystkich akcji 1 364 870 sztuk, łączna liczba głosów z tych akcji na dzień 02.06.2023 r. wynosi 2 114 870 sztuk, wartość nominalna akcji 682 435 zł

Dokumenty pod obrady

  1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za 2022 r.
  2. Skonsolidowane sprawozdanie za 2022 r.
  3. Jednostkowe sprawozdanie za 2022 r.

Projekty uchwał

Projekty uchwał na ZWZA Quantum software 29.06.2023

Formularz na wykonywanie prawa głosu

Formularz na wykonywanie prawa głosu 

Retransmisja z ZWZA