11 czerwca 2019 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Quantum Software S.A. 2019

Termin i miejsce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Porządek obrad

Zgodnie z art. 402 (1) k.s.h. oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Quantum software S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Planowany porządek obrad

Liczba akcji Quantum software S.A. na dzień 16.05.2019 r.

Liczba wszystkich akcji 1 314 870 sztuk, łączna liczba głosów z tych akcji na dzień 16.05.2019 r. wynosi 2 064 870 sztuk, wartość nominalna akcji 657 435 zł

Dokumenty pod obrady

  1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za 2018 r.
  2. Skonsolidowane sprawozdanie za 2018 r.
  3.  Jednostkowe sprawozdanie za 2018 r.

Projekty uchwał

Projekty uchwał na NWZA Quantum software 16.12.2019

Formularz na wykonywanie prawa głosu

Formularz na wykonywanie prawa głosu