19 czerwca 2024 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Transmisja

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Quantum Software S.A. 2024

Termin i miejsce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 29.06.2023 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Porządek obrad

Na zasadzie art. 395 par. 1 w zw. z art. 399 par. 1 w zw. z art. 4021 k.s.h. oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 19.06.2024 roku o godz. 11:00 w restauracji Oberża Sąsiadów przy ul. Kordiana 19 w Krakowie.

Planowany porządek obrad

Liczba akcji Quantum software S.A. na dzień 23.05.2024 r.

Liczba wszystkich akcji 1 364 870 sztuk, łączna liczba głosów z tych akcji na dzień 23.05.2024 r. wynosi 2 114 870 sztuk, wartość nominalna akcji 682 435 zł.

Dokumenty pod obrady

  1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za 2023 r.
  2. Skonsolidowane sprawozdanie za 2023 r.
  3. Jednostkowe sprawozdanie za 2023 r.

Projekty uchwał

Projekty uchwał na ZWZA Quantum software 19.06.2024

Formularz na wykonywanie prawa głosu

Formularz na wykonywanie prawa głosu