17 czerwca 2008 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum Software S.A. na podstawie art. 399 §1 k.s.h. oraz ustępu XXIII pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17.06.2008r., na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie, w Hotelu Wilga, ul. Przedwiośnie 16.

Termin i miejsce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 17 czerwca 2008 roku o godz. 10:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Porządek obrad

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
b) wniosku Zarządu dotyczącego zysku Spółki za rok obrotowy 2007,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
d) oceny sytuacji Spółki w roku 2007 dokonanej przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007,
e) opinii Zarządu w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.

7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007
b) podziału zysku spółki za rok 2007,
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007 r.,
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok 2007,
e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 r.,
f) upoważnienia Zarządu Spółki do uchwalania tekstu jednolitego statutu Spółki,
g) wprowadzenia w Spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR),
h) akceptacji wprowadzenia Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2008 – 2011,
i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Quantum Software S.A., z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, dematerializacji akcji serii D i ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki,
j) emisji przez Quantum Software S.A. warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zmiany Statutu Spółki

Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki:

punkt XI Statutu Spółki o brzmieniu dotychczasowym:

„XI. Skreślony.”
uzyskuje brzmienie następujące:

„XI. 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 22.050,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt złotych i 00/100) i dzieli się na nie więcej niż 44.100 (czterdzieści cztery tysiące sto) akcji zwykłych serii D, na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2008 roku.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 roku.”

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie w siedzibie Quantum software S.A. najpóźniej na tydzień przez terminem ZWZ tj. do dnia 10 czerwca 2008 r. godz. 15:00, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Świadectwo, winno zawierać informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwo depozytowe należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki, w Krakowie, ul. Walerego Sławka 3A.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 K.s.h., wyłożona będzie do wglądu w lokalu Zarządu Spółki przy ul. Walerego Sławka 3A, w Krakowie w godz. 9.00 ? 16.00, przez trzy dni robocze przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2007

Ocena działalności spółki Quantum software SA w Krakowie dokonana przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2007.

I. Ocena działalności Spółki

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła realizowaną prze Spółkę strategię wzrostu opartą na własnym produkcie Qguar, współpracy z SAP oraz na ekspansji zagranicznej. Marka Quantum software po 10 latach zaawansowanego rozwoju jest dobrze rozpoznawana zarówno w Polsce jak i Europie Środkowo ? Wschodniej i jest kojarzona z zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami IT dla logistyki i nowoczesnym podejściem do klienta. Za szczególnie istotne Rada uważa (i) systematyczny wzrost sprzedaży dla dotychczasowych klientów ? świadczy to o stabilnych podstawach ekonomicznych Spółki oraz (ii) podpisane w 2007 roku kontrakty z klientami takimi jak Hoop, Jago i Roshen Confectionery na Ukrainie, stanowią one dobry prognostyk dla dalszego rozwoju działalności firmy na rynkach międzynarodowych. Ważnym wydarzeniem 2007 roku był debiut giełdowy Spółki oraz pozyskanie kapitału będącego zastrzykiem dla dalszego stałego rozwoju firmy. Dla Quantum istotne jest utrzymanie intensywnych inwestycji w najnowsze technologie, innowacyjne produkty oraz w zasoby ludzkie, co jest realizowane poprzez finansowanie prac rozwojowych oraz stały rozwój zaplecza produkcyjnego w Krakowie i na Ukrainie.

II. Ocena wyników finansowych za rok 2007

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Quantum software SA za 2007r. Sprawozdanie to zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta, który wydał o sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeń. Rada zapoznała się z opinią i nie zgłosiła uwag i zastrzeżeń do sprawozdania finansowego.
W ocenie Rady Nadzorczej, Quantum software SA osiągnęła w 2007 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 26 % przy jednoczesnym wzroście zysku netto o 35%. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 30% do poziomu 1 966 tys. zł. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 17 018 tys. zł, rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. wykazuje zysk netto w kwocie 1 646 tys. zł. Wyniki finansowe Spółki zostały osiągnięte w zmieniających się warunkach rynku zatrudnienia i presji na wzrost wynagrodzeń w sektorze IT. Godny uwagi jest fakt, iż Quantum software SA wywiązało się z prognozy na rok 2007 zaprezentowanej w Prospekcie Emisyjnym Spółki.

III. Ocena obszarów ryzyka i systemu kontroli wewnętrznej Spółki

Rada Nadzorcza dokonywała stałej oceny analizy obszarów ryzyka związanych z działalnością Spółki oraz analizy sposobu zarządzania tymi ryzykami przez Zarząd.

Jako najważniejsze obszary ryzyka w badanym okresie uznano:

a) presja na wzrost płac w sektorze IT
b) ryzyko związane z wytwarzaniem nowych własnych produktów softwarowych;
c) ryzyko związane z rosnąca konkurencją pomiędzy firmami w walce o klienta jak i o najlepszych pracowników;
d) ryzyko zagranicznego otoczenia prawnego i politycznego związanego z realizacją kontraktów eksportowych;
e) ryzyko właściwego szacowania czasochłonności kontraktów długoterminowych;
f) ryzyko oceny standingu finansowego kontrahentów zagranicznych (ograniczenia w sprawdzaniu i monitorowaniu).

Proces przygotowywania danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości statutowej jest zautomatyzowany i oparty na skonsolidowanym systemie finansowo ? księgowym Quantum. Przygotowanie danych w systemach źródłowych podlega sformalizowanym procedurom operacyjnym i akceptacyjnym, które określają zakres kompetencji poszczególnych osób. Zarząd i wyższe rangą kierownictwo nadzoruje poszczególne obszary działalności, procesy i produkty. Kluczowe osoby odpowiadają za stworzenie, wdrażanie, działanie i monitorowanie skutecznego i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej oraz identyfikację i kontrolę ponoszonego ryzyka. Ponadto, sprawozdanie finansowe podlega formalnemu przeglądowi i zatwierdzeniu przez organ nadzorujący, którym jest Rada Nadzorcza.
W ocenie Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej jest dostosowany do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Spółki i jednocześnie zarządzanie ryzykiem istotnym dla działalności Quantum jest realizowane w sposób adekwatny i skuteczny.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Quantum software S.A.

W roku obrotowym 2007 Rada Nadzorcza Spółki Quantum software SA w Krakowie odbyła 2 posiedzenia ( 19 marca, 12 września), na których podjęła 5 uchwał. Średnia frekwencja na posiedzeniu wyniosła 3 (trzy) osoby na 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Czynności nadzorczo ? kontrolne obejmowały w szczególności:

monitoring i analizę sytuacji finansowej Spółki i ich ocenianie;
analizowanie okresowych sprawozdań finansowych;
zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki;
sprawy formalno ? prawne związane z działalnością Rady.
W ramach wykonywania swych czynności Rada Nadzorcza:

dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006;
pozytywnie zaopiniowała przekazanie zysku za rok 2006 w całości na kapitał zapasowy Spółki;
podjęła uchwałę w zakresie powołania Zarządu na nową kadencję;
podjęła uchwałę w zakresie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zarządu Spółki;
pozytywnie zaopiniowała wyniki Spółka za I półrocze 2007r.;
podjęła uchwałę na powołanie podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdania finansowego Spółki.
Rada Nadzorcza Emitenta składa się z minimalnie wymaganej przez prawo liczby członków. W Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, a w szczególności komitet audytu. Rady Nadzorcza w swoim podstawowym składzie jest zdolna do prawidłowego wypełniania obowiązków związanych z audytem spraw Spółki.

Skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 przedstawiał się następująco:

1. Leopold Kutyła – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Tomasz Polończyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Henryk Gaertner – Członek Rady Nadzorczej
4. Jerzy Majewski – Członek Rady Nadzorczej
5. Anna Nadolska – Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 382 par. 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny:

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2007 – 31.12.2007;

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software S.A. o przyjęcie:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2007 – 31.12.2007
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.