17/2023 – Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie dywidendy z Kapitału Zapasowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) zawiadamia, że otrzymał informację od spółki Quantum Qguar sp. z o.o. (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta) („Spółka”), że jej Zarząd w dniu 27.12.2023 r. podjął uchwałę o wypłacie na rzecz jedynego wspólnika dywidendy z Kapitału Zapasowego Spółki w kwocie 1.600.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100). Termin wypłaty ustalono na dzień 28.12.2023 r.