3/2024 – Uzupełnienie szacunkowych wyników za 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

W uzupełnieniu do komunikatu nr 2/2024 z dnia 4 marca br. Zarząd Quantum software SA („Spółka”) informuje, że według wyliczeń na dzień 18 marca 2024 roku, szacunkowe skonsolidowane wyniki Grupy za 2023 rok wyniosły:

  1. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 2 923 tys. zł,
  2. Zysk netto: 2 826 tys. zł.

Przedstawione wartości stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023 i będą jeszcze podlegać weryfikacji, także przez biegłego rewidenta. Zarząd Spółki zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym i mogą różnić się od wskazanych powyżej wstępnych danych. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych (raport bieżący nr 1/2024), skonsolidowany raport roczny za rok 2023 zostanie opublikowany 30 kwietnia 2024 roku.