8/2024 – Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. w dniu dzisiejszym podjęło uchwałę nr 6 w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło z zysku Spółki za rok 2023 (w kwocie 3 302 985,40 zł), pomniejszonego o wypłaconą zaliczkę (w wysokości 887 165,50 zł), przeznaczyć kwotę 2 415 819,90 zł (słownie: dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych 90/100) na wypłatę dywidendy.

Zgodnie z Uchwałą dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy ustala się na 25 czerwca 2024 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2024 roku. Na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 1,77 zł.

Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje tj. 1 364 870 szt.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]